ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

สถานะปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์

General Info
System Time:Sun Aug 18 08:17:16 +07 2019
Kernel:Linux 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64
CPU:4 GenuineIntel Common KVM processor 3092 MHz Processor(s)
Cache: 4096 KB
Bogomips: 6185.94
Uptime: 08:17:16 up 362 days, 23:50, 0 users, load average: 0.01, 0.02, 0.00

Memory:  3922336 kB
Partitions
TotalUsage%
Used359174892%
Free 330588 kB8%
Buffered 324612 kB8%
Cached 1184428 kB30%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/51475068264324482242118046%
/dev/shm1961168196116800%
/boot4876523806588139418%
/home45975153612294139231344942872%
/tmp20702001894992700444%
Swap:  4128764 kB
TotalUsage%
Used3295568%
Free 3799208 kB92%Generated by phpSystem