ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

สถานะปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์

General Info
System Time:Tue Feb 19 14:07:57 +07 2019
Kernel:Linux 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64
CPU:4 GenuineIntel Common KVM processor 3092 MHz Processor(s)
Cache: 4096 KB
Bogomips: 6185.94
Uptime: 14:07:57 up 183 days, 5:41, 0 users, load average: 0.20, 0.17, 0.12

Memory:  3922336 kB
Partitions
TotalUsage%
Used357439691%
Free 347940 kB9%
Buffered 443372 kB11%
Cached 1281344 kB33%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/51475068277355882111804044%
/dev/shm1961168196116800%
/boot4876523806588139418%
/home45975153611745633631893448474%
/tmp20702001895016700204%
Swap:  4128764 kB
TotalUsage%
Used42223210%
Free 3706532 kB90%Generated by phpSystem