ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

สถานะปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์

General Info
System Time:Wed Apr 24 07:34:52 +07 2019
Kernel:Linux 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64
CPU:4 GenuineIntel Common KVM processor 3092 MHz Processor(s)
Cache: 4096 KB
Bogomips: 6185.94
Uptime: 07:34:52 up 246 days, 23:08, 0 users, load average: 0.22, 0.26, 0.20

Memory:  3922336 kB
Partitions
TotalUsage%
Used336338486%
Free 558952 kB14%
Buffered 423028 kB11%
Cached 1157764 kB30%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/51475068264410802241254846%
/dev/shm1961168196116800%
/boot4876523806588139418%
/home45975153611563425232075656874%
/tmp20702001895032700044%
Swap:  4128764 kB
TotalUsage%
Used1703324%
Free 3958432 kB96%Generated by phpSystem